وبلاگ علمی , عمومی شهروز صبوری

وبلاگ علمی , عمومی شهروز صبوری
شهروز صبوری از استان آذربایجان شرقی و شهر شبستر هستم . لیسانس مدیریت بازرگانی و فوق لیسانس مدیریت اجرایی و هم اکنون دانشجوی دکترای مدیریت کارآفرینی هستم. مدیر گروه مدیریت دانشگاه آزاد واحد خامنه و مدرس سایر دانشگاه های آزاد و پیام نور شهرستان شبستر بوده و دروس رشته های مدیریت و حسابداری را تدریس میکنم.همچنین مشاوره های مدیریتی , اقتصادی و تحصیلی را به علاقه مندان ارائه مینمایم.
مقالات ذیل را در کنفرانس های ملی و بین المللی ارائه کرده و در مجلات داخلی و بین المللی نیز به انتشار رسانده ام:
1- بازاریابی سبز در ایران ، پتانسیل ها و چالش ها (1389)
2- رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت بحران (1392)
3- وقف ثروت بی پایان در تاریخ و فرهنگ شبستر (1392)
4- فرایند گذار به توسعه با رویکرد حماسه اقتصادی (1392)
5- آموزش کارآفرینی نیاز امروز فضای کسب و کار (1393)
6- کارآفرینی راهی به سوی بهبود فضای کسب و کار (1393)
7- ارتباط کارآفرینی و هویت اقتصادی (1393)
8- Entrepreneurship Training is the Requirement of Business Environment of Today (2014)
چهارشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۰۶:۳۱ ب.ظ

مشخصات شهرستان شبستر

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷَﺒـِﺴﺘَﺮ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﻣﺮﮐﺰ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺴﺘﺮ ﺍﺳﺖ.


ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺒﺴﺘﺮ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻭﺳﻌﺖ ۲۷۵۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺮﻧﺪ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﻭﺭﺯﻗﺎﻥ،ﺍﺳﮑﻮ، ﺧﻮﯼ، ﺳﻠﻤﺎﺱ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ‌ﺍﺳﺖ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺒﺴﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩٔ ﺗﺮﺍﻧﺰﯾﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ – ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ ﺁﻫﻦ ﺍﯾﺮﺍﻥ - ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ‌ﺍﺳﺖ. ﮐﻮﻩ ﻣﯿﺸﻮ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻗﯽ–ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮑﺼﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻭ ﻋﺮﺽ ﺳﯽ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﯼ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﮐﻮﻫﻬﺎﯼ ﻗﺮﻩ ﺩﺍﻍ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻪ ﺁﻥ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻤﺪﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.


ﺷﺒﺴﺘﺮ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‌ﺭﻏﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﻧﺪﮎ ﻣﺮﮐﺰﺁﻥ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎ ﺩﺍﺩﻩ‌ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭼﻬﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭﺍﺣﺪﺻﻮﻓﯿﺎﻥ ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭﺍﺣﺪﺧﺎﻣﻨﻪ ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺴﻮﺝ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﯿﺎﻡ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﮐﺰﺷﺒﺴﺘﺮ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﯿﺎﻡ ﻧﻮﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻨﯿﺲ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﺷﺒﺴﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ۱۲۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮﯼ ﺍﺳﺖ.


ﺑﻨﺪﺭ ﺷﺮﻓﺨﺎﻧﻪ، ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ، ﻭ ﮐﻮﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻣﯽ‌ﺷﻮ ﺩﺍﻍ ﺑﺎ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﺳﺮﮐﻨﺪﯾﺰﺝ، ﺍﺯ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.


ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﯿﻔﯽ‌ﺟﺎﺕ ﺩﺭﺳﯿﺲ ﻭﺷﺮﻓﺨﺎﻧﻪ،ﻣﯿﻮﻩ‌(ﻫﻠﻮ)ﻭﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺩﺭﺷﻨﺪﺁﺑﺎﺩ،ﮔﻨﺪﻡ ﻭﺍﻧﮕﻮﺭﺩﺭﺻﻮﻓﯿﺎﻥ ،ﭘﭙﺎﺯ ﺩﺭﺳﺎﺭﺑﺎﻧﻘﻠﯽ ﻭ ﻧﻈﺮﻟﻮ، ﺁﻟﺒﺎﻟﻮ ﺩﺭﺗﺴﻮﺝ ﻭ ﺳﯿﺐ ﺍﯾﻮﻧﺪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ. ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺻﻮﻓﯿﺎﻥ، ﮐﻮﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﺟﺮﭘﺰﯼ ﻭﺍﯾﻘﺎﻥ ،ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ،ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﮐﺎﺭﻭﻧﯽ ﻭﺁﺭﺩ ﺳﺎﺯﯼ ،ﺷﻬﺮﮎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭﺷﻬﺮﮎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﻬﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﻭﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﭼﻨﺎﺭ ﻛﻬﻨﺴﺎﻝ ﺁﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﺯﻩ‌ﮐﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﮐﺸﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۹/۲۵
شهروز صبوری

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی